Klubbens vedtægter

Trænings adresse: Toftehøjskolen
Frederiksborgvej 4
3650 Ølstykke

Post adresse:
Co. Jørgen Helt, Kirsebærvænget 8
3600 Frederikssund

 

 1. KLUBBENS NAVN:
  1. Klubbens navn er Ølstykke Karate Academy.
  2. Grundlagt på stiftende generalforsamling d. 22. februar 1988.

 

 1. KLUBBENS HJEMSTED:
  1. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune.

 

 1. KLUBBENS FORMÅL:
  1. Klubbens formål er at opøve og dygtiggøre interesserede i Shotokan Karate-do og Koryu Uchinadi Kenpo Jutsu under fælles iagttagelse og efterlevelse af den filosofi, om ligger til grund herfor, samt det regelsæt – Dojo-kun – som hviler derpå.
  2. Definitioner:
   1. ”Do” referer til at karate kan blive ”en vej i livet”, og ikke alene en sport. således søges gennem træning og socialt samvær at udvikle den enkeltes personlige styrke, såvel fysisk som mentalt.
   2. Stilarterne Shotokan Karate-do og KoryuUchinadi Kenpo Jutsu henhører under traditionel karate, hvor filosofien vender sig imod vold ligesom der gælder et regelsæt for god opførsel. Regelsættet – på japansk ”Dojo-kun” – omfatter følgende fem grundlæggende regler:
    1. Søg den perfekte karakter
    2. Vær trofast
    3. Vær stræbsom
    4. Respekter andre
    5. Vær ikke voldelig i din optræden

 

 1. BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB:
  1. Som aktivt medlem af klubben kan bestyrelsen optage enhver, som kan tilslutte sig klubbens formål og fylder 6 år i det kalenderår, hvor pågældende optages.
  2. Optagelse af umyndige personer som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre eller værge.
  3. Indmeldelse i klubben skal ske skriftligt på den af klubben godkendte indmeldelsesblanket.
  4. Alle kan optages som passive medlemmer i klubben. Disse kan ikke deltage i træning, men i alle andre aktiviteter
  5. Firmaer og organisationer mv. kan optages som passiv medlemmer.
  6. Alle indmeldelser af medlemmer skal godkendes af bestyrelsen ud fra ovennævnte kriterier.

 

 1. KONTINGENT:
  1. Klubbens bestyrelse fastsætter kontingentet.
  2. Klubbens trænere, bestyrelsesmedlemmer og evt. æres-medlemmer er fritaget for at betale kontingent samt årsmærker til D.K.F. og S.K.I.F. – Danmark.
  3. Forudbetalt kontingent refunderes ikke i tilfælde af udmeldelse eller eksklusion.
  4. Kontingentet skal være betalt rettidigt.

 

 1. UDMELDELSE / EKSKLUSION:
  1. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt.
  2. Eksklusion af et medlem skal ske ved bestyrelsens flertalsbeslutning herom.
  3. Kontingentrestance kan medføre udelukkelse fra al træning i klubben.
  4. d. Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende.
  5. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages som nyt medlem af klubben før vedkommende er godkendt af bestyrelsen og har betalt gebyr for ny indmeldelse. Gebyret fastsættes af bestyrelsen.
  6. Et medlem kan endvidere ekskluderes, såfremt vedkommend ved råd eller dåd udviser en opførsel, som er uforsonlig med klubbens erklærede formål
  7. Såfremt chefinstruktøren eller bestyrelsesformanden vurderer,at der bør indledes en eksklusionssag mod et medlem, er dette medlem suspenderet indtil bestyrelsen har truffet en endelig afgørelse i sagen.
  8. Et bestyrelsesmøde, hvor en eksklusionssag er på dagsordenen, er kun beslutningsdygtig, når samtlige bestyrelsesmedlemmer underrettes mindst 1 uge før mødet, med angivelse af hvem der ønskes ekskluderet og med hvilken begrundelse. Medlemmet, der er indstillet til eksklusion, skal have skriftlig besked senest 1 uge før mødet, og har ret til at fremføre sine synspunkter på mødet.

 

 1. DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING:
  1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse hertil skal ske til medlemmerne med mindst en måneds varsel.
  2. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære general-forsamling samt evt. navne på kandidater til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før general-forsamlingen. De indsendte forslag optages herefter på dagsordenen.
  3. Dagsordenen bekendtgøres ved opslag i klubben senest 8 dage før generalforsamlingen afholdelse.
  4. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle henseender.
  5. Stemmeret har alle medlemmer fyldt 15 år, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Æresmedlemmer har ligeledes stemmeret.
  6. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
  7. En lovlig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig.
  8. Hvis en fraværende forslås valgt til en tillidspost i klubben, skal der foreligge skriftligt tilsagn fra vedkommende.
  9. Kun klubbens medlemmer har taleret på generalforsamlingen, medmindre der foreligger godkendelse fra generalforsamlingen. Anmodning herom skal være bestyrelsesformanden i hænde senest fem dage før generalforsamlingen afholdes.

 

 1. DAGSORDEN:
  1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende
   punkter:

   1. Valg af dirigent.
   2. Kontrol af generalforsamlingens beslutningsdygtighed.
   3. Kontrol af stemmeberettigede.
   4. Formanden aflægger beretning.
   5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse,
    samt budget for det kommende år.
   6. Behandling af evt. indkomne forslag.
   7. Valg af bestyrelse.
   8. Valg af suppleanter til bestyrelse.
   9. Valg af to revisorer.
   10. Eventuelt.

 

 1. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE MV.:
  1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være
   medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
  2. Generalforsamlingens beslutninger, herunder beslutning om
   vedtægtsændring, træffes ved simpelt stemmeflertal.
  3. Vedtægtsændring kan kun besluttes på den ordinære eller på en
   ekstraordinær generalforsamling.
  4. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen
   foregå skriftligt, såfremt to stemmeberettigede medlemmer ønsker
   dette.
  5. Er der stemmelighed ved personvalg, afgøres omvalget mellem de
   to personer, der ved første afstemning fik lige mange stemmer. Giver
   dette ingen afgørelse, afgøres valget ved lodtrækning.
  6. Er der stemmelighed ved forslag om vedtægtsændring, tillægges
   bestyrelsesformandens stemme afgørende vægt.

 

 1. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:
  1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af
   bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer
   skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse af en
   dagsorden.
  2. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det
   eller de forslag, der er på dagsordenen.
  3. Indkaldelsesfristen er på 14 dage.
  4. Dagsorden bekendtgøres ved opslag i klubben senest 8 dage før
   den ekstraordinære generalforsamling afholdes.

 

 1. BESTYRELSEN:
  1. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og tegner klubben i alle forhold.
   Den vedtager beslutninger og foretager forhandlinger for klubben i
   henhold til klubbens vedtægter.
  2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer:
   1 formand
   1 kasserer
   5 bestyrelsesmedlemmer
  3. Formanden repræsenterer klubben.
  4. Kassereren fører klubbens regnskab samt fortegnelse over klubbens
   medlemmer.
  5. Formand, kasserer, de 5 bestyrelsesmedlemmer samt de 2
   bestyrelsessuppleanter vælges alle for 2 år ad gangen.
   På lige år vælges formand, 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
   På ulige år vælges kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1
   suppleant
   f. De to bestyrelsessuppleanter deltager i bestyrelsesmøder uden
   stemmeret. Ved bestyrelsesmedlemmers fravær indtræder
   bestyrelsessuppleanter med stemmeret.
  6. Ethvert medlem, der har stemmeret på generalforsamlingen, er valgbar
   til bestyrelsen. Formand, kasserer og revisorer skal være fyldt 18 år.
   Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal være myndige.
  7. Genvalg kan finde sted.
  8. Et bestyrelsesmedlem, der uden afbud udebliver fra 3 på hinanden
   følgende bestyrelsesmøder, skal, hvis blot et medlem af bestyrelsen
   kræver det, udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsessuppleanten indtræder
   da i bestyrelsen.
  9. Et myndigt bestyrelsesmedlem træder i formandens sted, såfremt
   denne har forfald i kortere perioder.
  10. Bestyrelsen foranstalter diverse arrangementers afholdelse og forvalter
   klubbens kasse og arkiv.
  11. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer
   er tilstede.
  12. Bestyrelsesmøder er kun lovligt indkaldt med mindst 1 uges varsel.
  13. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af
   stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
  14. Alle bestyrelsesmøder er åbne for klubbens medlemmer, men
   bestyrelsen kan afholde mødet for lukkede døre når bestyrelsen
   vurderer at der er behov herfor.
  15. Bestyrelsen kan indstille forældre til medlemmer eller passive
   medlemmer til valg til bestyrelsen på generalforsamlingen. Der
   må maksimalt være 2 ikke – medlemmer repræsenteret i
   bestyrelsen.
  16. Bestyrelsen udpeger Sensei (herefter chef instruktør).

 

 1. ÆRESMEDLEMMER:
  1. Klubbens bestyrelse og instruktører kan indstille ethvert medlem af
   klubben som æresmedlem.
  2. Det indstillede medlem kan kun godkendes som æresmedlem af en
   beslutningsdygtig bestyrelse.

 

 1. KLUBBENS OPLØSNING:
  1. Klubben kan kun opløses på en lovlig indkaldt ekstraordinær
   generalforsamling ved kvalificeret stemmeflertal.
  2. Skulle klubben blive opløst skal evt. overskud tilgå hjem
   kommunens ungdomsarbejde.

Revideret:

27. februar 1989

27. februar 1991

6. februar 2002

23. februar 2011

29. februar 2012

27. februar 2013