Ordinær Generalforsamling 23/2-2022 Dagsorden, Valg til bestyrelsen

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling onsdag d 23 februar 2022 kl 18.30

Sted: Foredragssalen

Voksentræning er denne dag aflyst.

Der vil være mulighed for en øl eller vand til de fremmødte. Samt der vil blive bestilt en lille smule mad til de deltagende. Alle der ønsker at deltage bedes derfor at skrive deres navn på opslaget der hænger på det blå skab i klublokalet senest mandag 21 februar

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling samt evt. navne på kandidater til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail bestyrelsen@oeka.dk de indsendte forslag optages herefter på dagsordenen.

Dagsordenen bekendtgøres ved opslag i klubben senest 8 dage før generalforsamlingens Afholdelse.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle henseender.

Stemmeret har alle medlemmer fyldt 15 år, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance, æresmedlemmer har ligeledes stemmeret. Forældre til børn/unge under 15 år kan deltage, dog uden stemmeret

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

En lovlig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

Hvis en fraværende forslås valgt til en tillidspost i klubben, skal der foreligge skriftligt tilsagn fra vedkommende.

Kun klubbens medlemmer har taleret på generalforsamlingen, medmindre der foreligger godkendelse fra generalforsamlingen. Anmodning herom skal være bestyrelsesformanden i hænde senest fem dage før generalforsamlingen afholdes.

Mvh Bestyrelsen

Dagsorden ordinær generalforsamling 2022

                                  Onsdag d 23 februar 2022 kl. 18.30

                                       Foredragssalen Tofthøjskolen, Ølstykke

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Kontrol af generalforsamlingens beslutningsdygtighed
  4. Kontrol af stemmeberettigede
  5. Formanden/bestyrelsen aflægger beretning
  6. Forelæggelse af regnskab for 2021 og budget for 2022 til godkendelse
  7. Behandling af indkomne forslag (Se vedlagt bilag)
  8. Valg af poster til bestyrelsen (se vedlagt bilag)
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Mvh Bestyrelsen

Valg til bestyrelsen 2022

Egedal Shotokan Karate-do

Poster på Valg

Formand:
T
onny Nørgreen Jensen

Bestyrelsesmedlemmer:

Mikkel Seierø

11 b. Bestyrelsen skal bestå af minimum 3 personer og højest 7 medlemmer,

Og er ikke afhængig af at skulle konstituere nye medlemmer hvis nogen træder ud.

Nye bestyrelsesmedlemmer vælges på først

Kommende generalforsamling:

1 formand

1 kasserer

Maksimal 5 bestyrelsesmedlemmer

11 g. Ethvert medlem, der har stemmeret på generalforsamlingen, er valgbar

Til bestyrelsen. Formand, kasserer og revisorer skal være fyldt 18 år.

Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal være myndige.

Alle der er medlem af klubben og fyldt 15 år kan opstille på dagen

Afstemningen på kandidater træffes ved simpelt flertal og i henhold til ESKD’s vedtægter

For Bestyrelsesmedlemmernes vedkommende vil posterne (1 og 2 år) rangordens således at, dem med flest

Stemmer får de 2-årige poster tilbudt og dem med færrest stemmer de 1-årige poster. Og den kandidat der ikke får en plads i Bestyrelsen tilbydes suppleant.

Ølstykke, d 15-02-2022

Mvh Bestyrelsen