Generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling Onsdag d 26 maj 2021 kl 18.30
Dagsorden generalforsamling samt bilag valg til bestyrelsen

                                                 Sted: foredragssalen

Alt træning er denne dag aflyst.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling samt evt. navne på kandidater til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail bestyrelsen@oeka.dk de indsendte forslag optages herefter på dagsordenen.

Dagsordenen bekendtgøres ved opslag i klubben senest 8 dage før generalforsamlingens Afholdelse.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle henseender.

Stemmeret har alle medlemmer fyldt 15 år, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance, æresmedlemmer har ligeledes stemmeret. Forældre til børn/unge under 15 år kan deltage, dog uden stemmeret

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

En lovlig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

Hvis en fraværende forslås valgt til en tillidspost i klubben, skal der foreligge skriftligt tilsagn fra vedkommende.

Kun klubbens medlemmer har taleret på generalforsamlingen, medmindre der foreligger godkendelse fra generalforsamlingen. Anmodning herom skal være bestyrelsesformanden i hænde senest fem dage før generalforsamlingen afholdes.

Mvh Bestyrelsen

Dagsorden ordinær generalforsamling 2021

  Onsdag 26 maj 2021 kl. 18.30

                                       Foredragssalen Tofthøjskolen, Ølstykke

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Kontrol af generalforsamlingens beslutningsdygtighed
  4. Kontrol af stemmeberettigede
  5. Formanden/bestyrelsen aflægger beretning
  6. Forelæggelse af regnskab for 2020 og budget for 2021 til godkendelse
  7. Behandling af indkomne forslag (Se vedlagt bilag)
  8. Valg af poster til bestyrelsen (se vedlagt bilag)
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Ølstykke d 18-05-2021

Mvh Bestyrelsen

Bilag

Valg til bestyrelsen 2021

Egedal Shotokan Karate-do

Poster på Valg

Kasserer:

Peter Runing

Bestyrelsesmedlemmer:

Medlem 1: Siavash Taghizadeh

11 b. Bestyrelsen skal bestå af minimum 3 personer og højest 7 medlemmer,
Og er ikke afhængig af at skulle konstituere nye medlemmer hvis nogen træder ud.
Nye bestyrelsesmedlemmer vælges på førstkommende generalforsamling:

1 formand
1 kasserer
Maksimal 5 bestyrelsesmedlemmer

11 g. Ethvert medlem, der har stemmeret på generalforsamlingen, er valgbar
Til bestyrelsen. Formand, kasserer og revisorer skal være fyldt 18 år.
Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal være myndige.
Afstemningen på kandidater træffes ved simpelt flertal og i henhold til ESKD’s vedtægter
For Bestyrelsesmedlemmernes vedkommende vil posterne (1 og 2 år) rangordens således at, dem med flest stemmer får de 2-årige poster tilbudt og dem med færrest stemmer de 1-årige poster. Og den kandidat der ikke får en plads i Bestyrelsen tilbydes suppleant.

Ølstykke, d 18-05-2021

Mvh Bestyrelsen