Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 samt Dagsorden og Bilag

shotokan_logo

 

 

 

 

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 2016  

Onsdag d 24 februar 2015 kl 19.00 Sted: foredragssalen.

Voksentræning er denne dag aflyst.

Der vil være mulighed for en øl eller vand til de fremmødte.

Lone Ellerød Skjøtt genopstiller ikke så der er en plads ledig som suppleant.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling samt evt. navne på kandidater til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail bestyrelsen@oeka.dk de indsendte forslag optages herefter på dagsordenen.

Dagsordenen bekendtgøres ved opslag i klubben senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle henseender.

Stemmeret har alle medlemmer fyldt 15 år, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Æresmedlemmer har ligeledes stemmeret. Forældre til børn/unge under 15 år kan deltage, dog uden stemmeret

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

En lovlig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

Hvis en fraværende forslås valgt til en tillidspost i klubben, skal der foreligge skriftligt tilsagn fra vedkommende.

Kun klubbens medlemmer har taleret på generalforsamlingen, medmindre der foreligger godkendelse fra generalforsamlingen. Anmodning herom skal være bestyrelsesformanden i hænde senest fem dage før generalforsamlingen afholdes.

Mvh Bestyrelsen

                                                             Dagsorden generalforsamling 2016

                                                              Onsdag 24. februar 2016 kl. 19.00

                                                          Foredragssalen Tofthøjskolen, Ølstykke

 

 

  1. Valg af dirigent
  2. Kontrol af generalforsamlingens beslutningsdygtighed
  3. Kontrol af stemmeberettigede
  4. Formanden aflægger beretning
  5. Forelæggelse af regnskab for 2015 og budget for 2016 til godkendelse
  6. Valg af poster til bestyrelsen (se vedlagt bilag )
  7. Valg af suppleant ( se vedlagt bilag)
  8. Valg af revisorer
  9. Eventuelt

 

Ølstykke, 17-02-2016

MVH

Bestyrelsen

                                                                                    Bilag

                                                                    Valg til bestyrelsen 2016

                                                                   Ølstykke Karate Academy

 Poster på Valg

Formand

Tonny N. Jensen modtager genvalg

Bestyrelsesmedlemmer:

Best medlem – Claus Andersen modtagr genvalg

Best medlem – Mikkel Seiriø modtager genvalg

Suppleant – Lone E Skjøtt modtager ikke genvalg

Rasmus Andersen modtager valg til den ledige post som suppleant

 

Afstemningen på kandidater træffes ved simpelt flertal og i henhold til ØKA’s vedtægter

For Bestyrelsesmedlemmernes vedkommende vil posterne (1 og 2 år) rangordnes således at, dem med flest

stemmer får de 2-årige poster tilbudt og dem med færrest stemmer de 1-årige poster. Og den kandidat der ikke får en plads i Bestyrelsen tilbydes suppleant.

 

Ølstykke, 17 februar 2016

MVH

Bestyrelsen